Công ty TNHH Hóa Sinh Úc

Amisupertop 500WP

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Detail product

Thuốc trừ bệnh - Amisupertop 500WP
Brain: SUPERTOP
Element:

  • Azoxystrobin 100g/kg
  • Tebuconazole 100g/kg
  • Propineb 300kg/kg

Net weight: 20g
Guide

Cây trồng
Bệnh hại
Cách sử dụng
Lúa
Khô vằng
Vàng lá
Lem lép hạt
Pha 20g/ bình 25l
Xịt 2 bình/công
(0.3 - 0.4 kg/hec)
Cam, quýt
Loét sẹo
Thối rễ
Vàng lá
Phun thuốc khi bệnh
chớm xuất hiện
Xoài, vải
Thán thư
Thời gian cách ly: 07 ngày

Related products