Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - NATIGOLD 450WG
Brain:NATIGOLD 450WG
Element:

Updating...

Net weight: 6g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 250SC
Brain:ARIVIT 250SC
Element:

Updating ...

Net weight: 1 lít
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 110SC
Brain:ARIVIT 110SC
Element:

Updating ...

Net weight: 1 lít
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 55SC
Brain:ARIVIT 55SC
Element:

Updating ...

Net weight: 1 lít
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VIETEAM 42SC + POLYSUPER 27SL
Brain:VUA ĐẠO ÔN + SẠCH VI KHUẨN
Element:

Updating ...

Net weight: 2 chai x 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - AUDIONE 325SC
Brain:AMIUSATOP JAPAN 325
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml, 100ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 760WG
Brain:DIỆT ĐẠO ÔN
Element:

Updating ...

Net weight: 18g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - (Tiếng Việt) VERYGOLD 460SC
Brain:SUPERTOP THỤY SĨ
Element:
(Tiếng Việt)

  • Tricyclazole 400g/l
  • Azoxystrobin 60g/l

Đặc trị: Bệnh đạo ôn, lem lép hạt hại lúa

Net weight: 240ml
Guide
(Tiếng Việt)


Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/bình
Lúa Đạo ôn Pha 20 – 25ml/bình 25 lít

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Lem lép hạt

Công dụng: Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp mạnh, được hỗn hợp bởi 2 hoạt chất (Azoxystrobin và Tricyclazole) có tác dụng phòng trừ hiệu quả các bệnh quan trọng hại lúa: đạo ôn, lem lép hạt.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - TITANICONE 400SC
Brain:TITANICONE 400SC
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - (Tiếng Việt) TITANICGOLD 780WP
Brain:Z780 THỤY SĨ
Element:
(Tiếng Việt)

  • Tricyclazole 760g/kg
  • Difenoconazole 10g/kg
  • Carbendazim 10g/kg

Đặc trị: Bệnh đạo ôn hại lúa

Net weight: 100g, 15g
Guide
(Tiếng Việt)


Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/bình
Lúa Đạo ôn

(lá, thân, cổ bông)

Pha 30 – 35g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.3 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Công dụng: Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác động rộng, được cây hấp thụ nhanh nên khó rửa trôi.

Thời gian cách ly: 07 ngày