Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

ANFORLI 70SC

ANFORLI 70SC

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Detail

Thuốc trừ bệnh - ANFORLI 70SC
Brain:ANFORLI 70SC
Element:

Updating ...

Net weight: 1 lít, 480ml, 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - YOMISTAR 105WP
Brain:YOMISTAR 105WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g, 30g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 760WG
Brain:VERYGOLD 760WG
Element:

Updating ...

Net weight: 100g, 30g, 18g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 560WP
Brain:VERYGOLD 560WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 460SC
Brain:VERYGOLD 460SC
Element:
(Tiếng Việt)

  • Azoxystrobin 60g/l
  • Tricyclazole 400g/l

Đặc trị:

Đạo ôn, lem lép hạt trên lúa

Net weight: 240ml
Guide
(Tiếng Việt)

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Lúa Đạo ôn Pha 5 - 6ml/bình 8 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.24 lít/ha

Lượng nước phun: 320 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh xuất hiện

Lem lép hạt

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 402SC
Brain:VERYGOLD 402SC
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - TITANICONE 343SC
Brain:TOPJAPANE
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - TILJAPANESUPER 350EC
Brain:TILJAPANESUPER 350EC
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - RORAI 103WP
Brain:RORAI 103WP
Element:

Updating ...

Net weight: 20g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - REXCIDE 700WP
Brain:REXCIDE 700WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g
Guide

Updating ...