Công ty CP NaKa Nhật Bản

Công ty CP NaKa Nhật Bản

Công ty CP NaKa Nhật Bản - VERYGOLD 460SC
Brain:VERYGOLD 460SC
Element:
(Tiếng Việt)

  • Azoxystrobin 60g/l
  • Tricyclazole 400g/l

Đặc trị:

Đạo ôn, lem lép hạt trên lúa

Net weight: 240ml
Guide
(Tiếng Việt)

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Lúa Đạo ôn Pha 5 - 6ml/bình 8 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.24 lít/ha

Lượng nước phun: 320 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh xuất hiện

Lem lép hạt

Thời gian cách ly: 07 ngày

Công ty CP NaKa Nhật Bản - KASAKIUSA 95EC
Brain:VUA BỌ TRĨ
Element:

Updating ...

Net weight: 100ml
Guide

Updating ...

Công ty CP NaKa Nhật Bản - CHESGOLD 800WP
Brain:CHESGOLD 800WP
Element:

Updating ...

Net weight: 25g
Guide

Updating ...

Công ty CP NaKa Nhật Bản - CALICYDAN 260EC
Brain:QUÉT SẠCH NHỆN 260
Element:

Updating ...

Net weight: 400ml, 200ml, 100ml
Guide

Updating ...

Công ty CP NaKa Nhật Bản - CADICONE 200EC
Brain:CADICONE 200EC
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 240ml
Guide

Updating ...

Công ty CP NaKa Nhật Bản - CADICONE 95EC
Brain:CADICONE 95EC
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 1 lít
Guide

Updating ...

Công ty CP NaKa Nhật Bản - BUGATTEEGOLD 120SC
Brain:BUGATTEEGOLD 120SC
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 240ml, 100ml
Guide

Updating ...

Công ty CP NaKa Nhật Bản - ACTAONE 750WP
Brain:ACTAONE 750WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g
Guide

Updating ...

Xem tất cả