Viet Trung News

Viet Trung News

[HNKH.2016] Hội Nghị Khách Hàng Nhật Mỹ 2016

[HNKH.2016] Hội Nghị Khách Hàng Nhật Mỹ 2016

, News, Viet Trung News 12/10/2016

Vào ngày 2/10/2016 đến ngày 4/10/2016, Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên Doanh Nhật Mỹ đã tổ chức ngày “HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG & BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG NĂM 2016” cùng với sự...