Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - NATIGOLD 450WG
Hiệu:NATIGOLD 450WG
Thành phần:

 • Tebuconazole 350g/kg
 • Azoxystrobin 100g/kg

Đặc trị: Lem lép hạt, đạo ôn, vàng lá chín sớm

Khối lượng tịnh: 6g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Vàng lá chín sớm Pha 6g/bình 16 lít

Liếu lượng: 70 – 150g/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Lem lép hạt
Đạo ôn

Công dụng: là thuốc trừ bệnh kết hợp 2 hoạt chất có tác động nội hấp và lưu dẫn mạnh

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 250SC
Hiệu:ARIVIT 250SC
Thành phần:

 • Hexaconazole 20g/l
 • Carbendazim 230g/l

Đặc trị: Khô vằn (đốm vằn), vàng lá

Khối lượng tịnh: 1 lít
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa

Ngô (Bắp)

Khô vằn (đốm vằn) Pha 60 – 70ml/bình 25 lít

Liếu lượng: 0.6 –  0.7 lít/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Vàng lá

Công dụng: là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác động rộng. Phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 110SC
Hiệu:ARIVIT 110SC
Thành phần:

 • Hexaconazole 105g/l
 • Carbendazim 5g/l

Đặc trị: Khô vằn (đốm vằn)

Khối lượng tịnh: 1 lít
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Khô vằn (đốm vằn) Pha 50ml/bình 25 lít

Liếu lượng: 0.1 –  0.3 lít/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Lượng nước phun: 400 lít/ha

Công dụng: là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác động rộng. Phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 55SC
Hiệu:ARIVIT 55SC
Thành phần:

 • Hexaconazole 48g/l
 • Carbendazim 7g/l

Đặc trị: Khô vằn (đốm vằn)

Khối lượng tịnh: 1 lít
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Khô vằn (đốm vằn) Pha 50 – 60ml/bình 25 lít

Liếu lượng: 0.6 lít/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Lượng nước phun: 400 lít/ha

Lem lép hạt
Vàng lá

Công dụng: là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác động rộng. Phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - VIETEAM 42SC + POLYSUPER 27SL
Hiệu:VUA ĐẠO ÔN + SẠCH VI KHUẨN
Thành phần:

VUA ĐẠO ÔN (VIETEAM 42SC)

 • Tricyclazole 40%
 • Sulfur 20%

SẠCH VI KHUẨN (POLYSUPER 27SL)

 • Ningnanmycin 17g/l
 • Polyoxin B 10g/l

Đặc trị: ĐẠO ÔN & VI KHUẨN

Khối lượng tịnh: 2 chai x 240ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng (bình 25 lít)
Lúa Đạo ôn Pha 25ml (VUA ĐẠO ÔN) + 25ml (SẠCH VI KHUẨN)

Xịt 1.5 – 2 bình/công

Vàng lá
Cháy bìa lá

VUA ĐẠO ÔN là thuốc trừ bệnh đạo ôn kết hợp 2 hoạt chất có tác động nội hấp nên khó bị rửa trôi. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

SẠCH VI KHUẨN là thuốc trừ bệnh sinh học kết hợp 2 hoạt chất (Polyoxin B và Ningnanmycin) có tác động nội hấp. Đặc trị bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại.

Thời điểm phun:

 • Ngừa đạo ôn lá, vàng lá: Phun sau sạ 20 – 25 ngày
 • Phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện
 • Phun đợt 2: Sau 7 – 10 ngày so với đợt 1

Ghi chú:

Trước và sau trỗ nên đổi sang xịt VIETEAM 77WG để ngừa đạo ôn cổ bông và POLYSUPER 32WP để ngừa bệnh do vi khuẩn (cháy bìa lá, lem lép hạt)

Thuốc trừ bệnh - AUDIONE 325SC
Hiệu:AMIUSATOP JAPAN 325
Thành phần:

 • Difenoconazole 125g/l
 • Azoxystrobin 200g/l

Đặc trị: Lem lép hạt, đạo ôn, vàng lá chín sớm

Khối lượng tịnh: 240ml, 100ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Vàng lá chín sớm Pha 20 – 24ml/bình 25 lít

Liếu lượng: 0.2 –  0.24 lít/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Lem lép hạt
Đạo ôn

Thời gian cách ly: 14 ngày

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 760WG
Hiệu:DIỆT ĐẠO ÔN
Thành phần:

 • Tricyclazole 750g/kg
 • Azoxystrobin 10g/kg

Đặc trị: Bệnh đạo ôn hại lúa

Khối lượng tịnh: 18g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/bình
Lúa Đạo ôn

(lá, than, cổ bông)

Pha 18g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.4 kg/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Công dụng: Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp mạnh, được hỗn hợp bởi 2 hoạt chất (Azoxystrobin và Tricyclazole) có tác dụng phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn trên lúa. Thuốc tiếp xúc làm khô nhanh vết bệnh.

Thời gian cách ly: 14 ngày

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD 460SC
Hiệu:SUPERTOP THỤY SĨ
Thành phần:

 • Tricyclazole 400g/l
 • Azoxystrobin 60g/l

Đặc trị: Bệnh đạo ôn, lem lép hạt hại lúa

Khối lượng tịnh: 240ml
Hướng dẫn sử dụng


Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/bình
Lúa Đạo ôn Pha 20 – 25ml/bình 25 lít

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Lem lép hạt

Công dụng: Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp mạnh, được hỗn hợp bởi 2 hoạt chất (Azoxystrobin và Tricyclazole) có tác dụng phòng trừ hiệu quả các bệnh quan trọng hại lúa: đạo ôn, lem lép hạt.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - TITANICONE 400SC
Hiệu:TITANICONE 400SC
Thành phần:

 • Azoxystrobin 50g/l
 • Difenoconazole 100g/l
 • Sulfur 250g/l

Đặc trị: Vàng lá, lem lép hạt hại lúa

Khối lượng tịnh: 240ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Lúa Vàng lá Pha 25 – 30 ml/bình 25 lít

Liều lượng: 0.4 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Lem lép hạt

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - TITANICGOLD 780WP
Hiệu:Z780 THỤY SĨ
Thành phần:

 • Tricyclazole 760g/kg
 • Difenoconazole 10g/kg
 • Carbendazim 10g/kg

Đặc trị: Bệnh đạo ôn hại lúa

Khối lượng tịnh: 100g, 15g
Hướng dẫn sử dụng


Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/bình
Lúa Đạo ôn

(lá, thân, cổ bông)

Pha 30 – 35g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.3 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Công dụng: Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác động rộng, được cây hấp thụ nhanh nên khó rửa trôi.

Thời gian cách ly: 07 ngày