Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - NATISUPER 760WP
Hiệu:NATISUPER 760WP
Thành phần:

 • Tebuconazole 260g/kg
 • Propineb 500g/kg

Đặc trị:

Lem lép hạt trên lúa

Khối lượng tịnh: 10g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Lúa Lem lép hạt Pha 10g/bình 16 lít

Liều lượng: 0.2 kg/ha

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Thời gian cách ly: 07 ngày

Công dụng:

Là thuốc trừ bệnh hỗn hợp 2 hoạt chất có phổ tác động rộng, lưu dẫn mạnh

Thuốc trừ bệnh - KAIDO 50SL
Hiệu:KAIDO 50SL
Thành phần:

 • Chitosan 50g/l

Đặc trị:

Tuyến trùng cà phê, hồ tiêu, bí xanh; Đạo ôn, lem lép hạt trên lúa; Thối quả vải, xoài

Khối lượng tịnh: 480ml, 1000ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Hồ tiêu Tuyến trùng Pha 10 – 20ml/bình 16 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.5 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Phun ướt đều cây trồng

Cà phê
Bí xanh
Lúa Lem lép hạt
Đạo ôn
Vải Thối quả
Xoài

Thời gian cách ly: 03 ngày

Công dụng:

Là thuốc bệnh có nguồn gốc sinh học, an toàn với môi trường. Đặc trị hữu hiệu nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng.

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD + AMISJAPAN
Hiệu:VERYGOLD + AMISJAPAN
Thành phần:

VERYGOLD 402SC

 • Tricyclazole 401.5
 • Azoxystrobin 0.5g/l

AMISJAPAN (TITANICONE 343SC)

 • Azoxystrobin 205g/l
 • Difenoconazole 128g/l
 • Sulfur 10g/l

Đặc trị:

ĐẠO ÔN & VI KHUẨN

Khối lượng tịnh: 2 chai x 200ml/ Hộp
Hướng dẫn sử dụng

VERYGOLD 402SC là thuốc trừ bệnh kết hợp 2 hoạt chất Tricyclazole và Azoxystrobin có hiệu lực trừ bệnh đạo ôn trên lúa. Ngoài ra, nhờ sự kết hợp của 2 hoạt chất nên giúp bảo vệ cây lúa trừ gốc tới ngọn

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn 5 – 6ml/bình 8 lít

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun khị bệnh chớm xuất hiện

Thời gian cách ly: 14 ngày

AMISJAPAN (TITANICONE 343SC) là thuốc trừ bệnh có phổ tác động rộng, lưu dẫn cực mạnh, hiệu quả phòng trừ bệnh hại cao

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn Pha 20 – 25ml/bình 25 lít

Phun 2 lần: trước và sau trỗ (bệnh lem lép hạt)

Liều lượng: 0.2 – 0.3 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Vàng lá
Lem lép hạt

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD + CALISTAR
Hiệu:VERYGOLD + CALISTAR
Thành phần:

VERYGOLD 402SC

 • Tricyclazole 401.5
 • Azoxystrobin 0.5g/l

CALISTAR 20SC

 • Kasugamycin 20g/l

Đặc trị:

ĐẠO ÔN & VI KHUẨN

Khối lượng tịnh: 2 chai x 240ml / Hộp
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng (bình 8 lít)
Lúa Đạo ôn 5 - 6ml (VERYGOLD 402SC) + 5 - 6ml (CALISTAR 20SC)

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Vàng lá
Cháy bìa lá

Công dụng:

VERYGOLD 402SC là thuốc trừ bệnh kết hợp 2 hoạt chất Tricyclazole và Azoxystrobin có hiệu lực trừ bệnh đạo ôn trên lúa. Ngoài ra, nhờ sự kết hợp của 2 hoạt chất nên giúp bảo vệ cây lúa trừ gốc tới ngọn

CALISTAR 20SC là thuốc trừ bệnh có nguồn gốc sinh học, có tác động nội hấp mạnh. Đặc trị các đối tượng bệnh do nấm và vi khuẩn.

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 350SC
Hiệu:ARIVIT 350SC
Thành phần:

 • Carbendazim 300g/l
 • Hexaconazole 50g/l

Đặc trị:

Lem lép hạt, khô vằn (đốm vằn), vàng lá (chín sớm) trên lúa

Khối lượng tịnh: 480ml, 1000ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Lúa Lem lép hạt Pha 5 – 10ml/bình 8 lít

Liều lượng: 0.2 – 0.4 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện

Khô vằn
Vàng lá (chín sớm)

Thời gian cách ly: 07 ngày

Công dụng:

Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác động rộng

Thuốc trừ bệnh - ANFORLI 70SC
Hiệu:YOMIVIL NHẬT MỸ
Thành phần:

 • Azoxystrobin 10g/l
 • Hexaconazole 60g/l

Đặc trị:

Lem lép hạt trên lúa

Khối lượng tịnh: 480ml, 1000ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách pha
Lúa Lem lép hạt Pha 20 – 25ml/bình 25 lít

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện

Thời gian cách ly: 07 ngày

Công dụng:

Là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, lưu dẫn, phổ tác động rộng, thuốc ít bị rửa trôi khi gặp thời tiết bất lợi

Thuốc trừ bệnh - TITANICGOLD 430SC
Hiệu:BEIM 500 JAPAN
Thành phần:

 • Tricyclazole 760g/kg
 • Difenoconazole 10g/kg
 • Carbendazim 10g/kg

Đặc trị:

Đạo ôn lá, than, cổ bông

Khối lượng tịnh: 20g, 100g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn Pha 20g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.1 – 0.2kg/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Công dụng:

Là thuốc trừ bệnh kết hợp 3 hoạt chất (Tricyclazole, Difenoconazole và Carbendazim) có cơ chế tác động nội hấp mạnh. Đặc trị hiệu quả bệnh đạo ôn trên lúa. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

Thuốc trừ bệnh - TITANICGOLD 430SC
Hiệu:BEIM 500 JAPAN
Thành phần:

 • Tricyclazole 350g/l
 • Difenoconazole 30g/l
 • Carbendazim 50g/l

Đặc trị:

Đạo ôn, vàng lá, lem lép hạt

Khối lượng tịnh: 100ml, 240ml, 480ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn Pha 20ml/bình 25 lít

Xịt 1.5 – 2 bình/công

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện

Hành Vàng lá
Lem lép hạt

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Thuốc trừ bệnh - TILOBAMA 430EC
Hiệu:TILOBAMA 430EC
Thành phần:

 • Difenoconazole 20g/l
 • Propiconazole 10g/l
 • Prochloraz 400g/l

Đặc trị:

Bệnh lem lép hạt trên lúa; Thán thư, thối nhũn trên hành

Khối lượng tịnh: 100ml, 240ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Lem lép hạt Pha 20ml/bình 25 lít

Liều lượng: 0.1 – 0.2 lít/ha

Lượng nước phun: 400 lít/ha

Phun thuốc ướt đều cây trồng khi bệnh mới xuất hiện

Hành Thối nhũn
Thán thư

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Thuốc trừ bệnh - TILJAPANESUPER 305SC
Hiệu:TILJAPANESUPER 305SC
Thành phần:

 • Difenoconazole 155g/l
 • Propiconazole 150g/l

Đặc trị:

Bệnh lem lép hạt trên lúa

Khối lượng tịnh: 100ml, 240ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Lem lép hạt Pha 20 - 25ml/bình 25 lít

Liều lượng: 0.275 – 0.3 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Công dụng:

Hỗn hợp Difenoconazole và Propiconazole là thuốc đặc trị bệnh lép hạt trên lúa, có phổ tác động rộng. Giúp hạt lúa vàng sáng, chắc hạt và tang năng suất rõ rệt.