Tầm nhìn

Phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu – dịch vụ – đầu tư, liên doanh liên kết. Viettrung Group là doanh nghiệp mạnh, vững chắc trên thị trường Việt Nam; hướng tới phát triển rộng thêm ra nhiều thị trường ngoài nước. Linh hoạt trong các giải pháp để đạt được mục tiêu hiệu quả, bền vững.

Xem video để biết thêm về chúng tôi